Verslag jaarvergadering  28 sept. 2017

 

Locatie: De Postelse Hoeve, Tilburg.

 

1.   Opening

Marianne opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de nieuwe leden.

 

2.   Mededelingen

·        Voorafgaand aan deze vergadering heeft het bestuur kennisgemaakt met deze nieuwe leden en belangrijke wetenswaardigheden van de vereniging aan hen verteld.

·       Jossy van Loon, een nieuw bestuurslid, is afwezig. Zij gaat zich inzetten voor het maken van het programma.

·    De overleden leden van dit jaar zijn: mevr. de Leeuw, mevr. Schaminée, mevr. Schretlen, mevr. de Valk, mevr. Corbeels en mevr. van Berkel de Maar. Marianne vraagt enkele ogenblikken stilte om deze mensen te herdenken.

·        Mia stelt de nieuwe leden voor aan de overige leden.

·        Marianne deelt mede dat we dit jaar ons gaan oriënteren op het invoeren van het E-captain programma. Het is een digitaal programma waarin de boekhouding, de ledenadministratie en de website ondergebracht kunnen worden. We kunnen hierin ondersteuning verwachten van andere afdelingen die hier al mee werken.

 

3.   Notulen jaarvergadering 22 september 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

4.   Jaarverslag secretaris 2016 – 2017

Gerry bedankt de leden voor hun spontane en positieve reacties n.a.v. de diverse activiteiten. Dit geeft het bestuur de nodige energie om door te gaan.

Gerry geeft uitleg over de samenwerking binnen het Gewest en hoe dit opgedeeld is in verschillende regio’s. Verder wordt uitgelegd wat de PVR doet en aan welke activiteiten onze leden kunnen deelnemen.

Het verslag wordt door de leden goedgekeurd.

 

5.   Jaarverslag penningmeester.

a.    Financieel verslag 2016 – 2017

De cursus film heeft dit jaar een fors positief saldo opgeleverd. Volgend jaar is dit minder daar het cursusgeld verlaagd is naar € 15,00 per deelnemer.

Ledenkosten waren dit jaar lager, omdat wij veel post digitaal hebben verstuurd.

De kosten voor de Kerst-, Nieuwjaar- en de Mariaviering waren dit jaar lager, omdat de gastoptredens goedkoper waren.

De jaarvergadering was het afgelopen jaar sober i.v.m. het jubileumfeest.

Het bedrag dat we reserveren voor het jubileumfeest over enkele jaren is het afgelopen jaar verhoogd naar € 1000,00. Het stond in de begroting nog op

€ 750,00.

Het verenigingskapitaal is met minder dan € 1000,00 geslonken.

b.   Begroting 2017 – 2018

In de begroting zijn de voorbereidingskosten voor het eventuele invoeren van het E-captain programma opgenomen.

c.    Verslag kascommissie,

De kascommissie, bestaande uit Ery Musters en Anneke Bruijnzeels, heeft de financiële overzichten bekeken en gecontroleerd. Zij constateerde dat alles klopte, het zag er prima uit. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De leden vergadering gaat hiermee akkoord.

d.   Benoeming commissie voor volgend jaar.

De kascommissie bestaat het volgend jaar uit: Thea Horsten en Anneke Bruijnzeels.

Reserve lid kascommissie is Netty Schlicher.

Marianne geeft Ery Musters en Anneke Bruijnzeels een bedankje voor het controleren van de kas.

Toos de Haas ontvangt een bedankje voor het verzorgen van het potje Lief en Leed.

 

6.   K.V.G. Tilburg:

  1. Het jaarprogramma

·        Er zijn dit jaar veel inschrijvingen voor de diverse activiteiten.

·        Het museum bezoek aan het Stedelijk museum met de tentoonstelling de Stijl en Metz en Co gaat niet door. De tentoonstelling is geannuleerd. Hiervoor in de plaats gaan we naar de hermitage in Amsterdam. Daar is de tentoonstelling van de Hollandse Meesters die altijd in de Hermitage in St.Petersburg hangen. Er zijn leden die zich ingeschreven hebben voor het bezoek aan het Stedelijk museum en nu afgemeld hebben voor een bezoek aan de Hermitage. Zij hebben inmiddels hun geld terug ontvangen. Er kunnen zich nog 2 mensen aanmelden.

·        Voor de Provinciale vrouwendag hebben veel mensen ingeschreven. Het thema is gezondheid en voeding. Liesbeth Oldenkotte geeft uitleg over het programma. Mia stuurt het volledige programma toe aan de mensen die zich voor deze dag hebben opgegeven.

·        Voor de film cursus hebben veel mensen zich opgegeven.

  1. Algemeen

·        Tips en suggestie voor lezingen, uitstapjes, museumbezoek en excursies zijn altijd welkom. Deze kunnen doorgegeven worden aan de programmamakers.

·        Het bestuur heeft voornemens de Kerst-en Nieuwjaarsviering op een enigzins andere wijze te gaan vieren.

·        Op de site wordt regelmatig het laatste nieuws of de laatste informatie gezet.

·        Het GSM nummer is veranderd. Dit nummer alleen te gebruiken bij uitstapjes. Het nieuwe nummer staat op de site.

 

7.   Bestuurssamenstelling:

Gerry van Schijndel is aftredend en herkiesbaar. De leden stemmen er mee in dat zij nog een periode van 4 jaar secretaris en webmaster is.

     Marianne Vugs wordt de nieuwe voorzitter.

     Benoeming nieuw bestuurslid Jossy van Loon. Hier stemmen de leden mee in. Op

     een later tijdstip zal Jossy worden voorgesteld aan de leden. Zij gaat het

     programma verzorgen en wordt nu nog ingewerkt door Koby en Coby.

 

8.   Rondvraag

·        Krijgen de nieuwe leden ook een ledenlijst?

Wie deze nog niet ontvangen heeft krijgt deze alsnog toegestuurd.

·        In het financieel verslag staat dat de kosten voor de leden € 1500,00 waren en nu begroot zijn op € 2100,00. Waarom zo’n groot verschil?

Het aanschaffen en opstarten van E-captain programma brengt extra kosten met zich mee. Bestuursleden die er mee gaan werken krijgen een training die niet kosteloos is.

 

9.   Sluiting

Marianne dankt een ieder voor zijn aanwezigheid.