Privacybeleid K.V.G.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die K.V.G. Tilburg verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

 

Indien je lid wordt van K.V.G. Tilburg, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan K.V.G. Tilburg verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

K.V.G. Tilburg Monteverdistraat 37 5049 EV Tilburg. KvK nummer: 40259970

De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via kvgtilburg@hotmail.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt K.V.G. Tilburg en voor welk doel

2.1  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            a) voor- en achternaam, geboortedatum,  geslacht

            b) adresgegevens eventueel postadres

            c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer

 

2.2       K.V.G. Tilburg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de                      volgende doeleinden:

a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact                  over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden                  t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou                    aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen                van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van K.V.G. Tilburg;

c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het                        lidmaatschapsgeld, cursussen, uitstapjes, excursies en overige activiteiten af te              wikkelen.

2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de                        overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met K.V.G. Tilburg en              je te informeren over de ontwikkelingen van K.V.G. Tilburg.

 

E-mail berichtgeving (opt-out):

K.V.G. Tilburg gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van K.V.G. Tilburg Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een mail naar de secretaris.

 

3. Bewaartermijnen

K.V.G. Tilburg verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft K.V.G. Tilburg passende                          technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt K.V.G. Tilburg gebruik van                diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een                  bewerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van K.V.G. Tilburg kan je een verzoek indienen om je                persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. K.V.G.              Tilburg zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na                        ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je                                persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met            de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop K.V.G. Tilburg je persoonsgegevens              verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris                van het K.V.G. Tilburg.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden              gericht aan onze ledenadministratie kvgtilburg@hotmail.nl

 

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.