Jaarvergadering

 AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING

 

Donderdag 27 september  2018 van  14.00 – 16.30 uur

Locatie: De Postelse Hoeve, Tilburg.

 

1.   Opening 

2.   Mededelingen

3.   Notulen jaarvergadering 28 september 2017

4.   Jaarverslag secretaris 2017-2018. (zie bijlage)

5.   Jaarverslag penningmeester.

     a. Financieel verslag 2017-2018

     b. Begroting 2018-2019

          C.   Verslag kascommissie, bestaande uit: Anneke Bruijnzeels en Thea Horsten.            d. Benoeming commissie voor volgend jaar.

    Anneke Bruijnzeels is niet herkiesbaar.

    Thea Horsten blijft nog een jaar aan.

    Reserve lid kascommissie: Netty Schlicher

    Nieuw kascommissielid benoemen. 

6.   K.V.G. Tilburg:

  1. Het jaarprogramma
  2. Algemeen 

7.    Bestuurssamenstelling:

 Koby Eijsbouts en Coby Marskamp aftredend.

 Benoeming nieuwe bestuursleden:    Henriëtte Wijdeven

                                                      Ans van de Loo

                                                      Nel Bos

8.    Afscheid Koby en Coby 

9.    Rondvraag 

10. Sluiting

 

Zoals het al jarenlang de gewoonte is zullen wij collecteren voor het goede doel. Ook

dat is al sinds jaar en dag de stichting Melania.

 

De stichting Melania is een ontwikkelingssamenwerking, die streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden, en voor de gemeenschap waarin zij wonen. Daarom financiert Melania al bijna 95 jaar kleinschalige projecten van vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

 

Pauze

 

Na de Pauze volgt er een optreden van de 

 

 “Kleurrijke Mama’s”

 

Rooster van aftreden van bestuursleden

    

    Coby Marskamp

    Koby Eijsbouts

    Rita Hilhorst

    Mia Velthuijsen

    Gerry van Schijndel

 

 

2018 - niet herkiesbaar

2018 - niet herkiesbaar

2019 - herkiesbaar

2020 - niet herkiesbaar

2021 - niet herkiesbaar